2024. július 23. - Ma Lenke névnapját ünnepeljük!
Kategóriák
 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 
Az adatvédelmi tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint szolgáltatásunk igénybe vevőjét, honlapunk , weboldalunk látogatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.
Amikor nagykereskedésünkkel kapcsolatba kerül különböző adatokat ad meg a szolgáltatások igénybevétele során, ezeket az adatokat a GDPR törvények által előírt módon kezeljük.
Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy több információt osztunk meg arról, hogy hogyan és miért használjuk fel az Önről begyűjtött adatokat, hogy hogyan és kivel osztjuk meg őket, illetve az ilyen adatokkal kapcsolatos jogairól.
 
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 
Társaságunk az Ön személyes adatait
 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk és mobil alkalmazásunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
 
Adatkezelő neve, elérhetőségei:
Adatkezelő megnevezése: Hortenzia Virágker Kft.  (Továbbiakban Adatkezelő)
Adatkezelő székhelye: 4028 Debrecen, Vágóhíd u.32.
Adatkezelő telephelye: 4030 Debrecen, Vágóhíd u.32.
Adatkezelő levelezési címe: 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 32.
Adatkezelő adószáma: 11892041-2-09
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 09-09-006828
Adatkezelő e-mail címe: info@hortenziaviragker.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36 30 326 4343
Adatkezelő tisztviselő: Hosszú-Körtvélyesi Edina
Honlap: www.hortenziaviragker.hu
Webáruház: www.hortenziaviragker.com
 
Társaságunk tárhelyszolgáltató adatai:
WebDeb Média Kft.
Székhely: 4029 Debrecen Pereces u. 13.
E-mail cím: info@webdeb.hu
Honlap: www.webdeb.hu
 
Társaságunk az adatok kezelése során -ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

IT szolgáltatás
Név: Resold Kft.
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 77. I.em.5.a.
Tárhely szolgáltatás
Név: WebDeb Média Kft.
Cím : 4029 Debrecen Pereces u. 13.
Futárszolgálat
Név: Magyar Posta Zrt.
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Név: GLS Hungary
Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u.2.
Könyviteli, adóügyi szolgáltatás
Név: Ado-K Gömöri Kft.
Cím: 4033 Debrecen Ilona u.3.
Bankkártyás fizetés
Név: Global Payments Europe s.r.o. (Székhelye : V Olsinach 80/626, 100 00 Prága,Csehország Cégjegyzékszám: 27088936, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság Kereskedelmi Nyilvántartásának C. Részébe, iktatószám: 95419, amely Magyarországon a Global Payment Europe s.r.o. Magyarországi fióktelepén folytatja tevékenységét.)
Cím: Allee Corner Irodaház 4. em.
1117 Budapest Október huszonharmadika utca 8-10.
 
A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán.
Az üzemeltető célja a webáruház szolgáltatásának magas minősége, de a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal.
 
Az adatbirtokos jogai
A GDPR szerint az adatkezeléssel érintett személyeknek az alábbi jogaik vannak:
 • Tájékoztatáshoz való jog: megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől meddig használ, stb.) – a GDPR pontosan meghatározza a szükséges információk körét. A tájékoztatásnak lehetőleg már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Ha erre nincs mód – mert pl. az adatokat harmadik személytől szerzik be, mondjuk, valaki elküldi egy barátja önéletrajzát a HR-osztálynak – úgy az első lehetséges időpontban.
 • Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.
 • Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát ;
 • Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.
 • Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. Bár ez a jog jól hangzik, kérdés, hogy mennyire lesz megvalósítható a gyakorlatban.
 • Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.
 
Vevő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
 • Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
A nagykereskedésben történő vásárláshoz, illetve a webáruházban történő rendeléshez regisztráció szükséges, így az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján, Eker tv. 13/A§,  Számv.tv. 169§, valamint az Info tv. 6. § (4) bekezdésén (szerződés teljesítése) alapul.
 • Begyűjtött adatok köre:
A vállalkozása neve, a vállalkozása címe, vállalkozása adószáma, telefonos elérhetősége, kapcsolattartó neve, e-mail elérhetősége, tevékenységi köre.
 • A begyűjtött adatok célja:
A begyűjtött adatok célja, annak megállapítása, hogy a regisztrációt kezdeményező vevő jogosult-e a nagykereskedelmi kiszolgálásra. A regisztrációkor begyűjtött adatok szolgáltatják az alapot az üzleti tranzakciókhoz, ügyfélkapcsolat fenntartásához és elemzésekhez. Cél tehát a vásárlók, látogatók regisztrációja és nyilvántartása, megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlók, a számlázás és a kézbesítés kezelése, panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése, vásárlóink szokásainak elemzése és a vásárlóinkkal való kapcsolattartás.
 • Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a regisztrációt kezdeményező nem jogosult a kiszolgálásra, úgy adatai azonnal, de legkésőbb 60 napon belül törlésre kerülnek.
A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.
A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.
A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.
 
Megrendeléssel és számlázással összefüggő adatkezelése
 • Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Info tv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
 • Begyűjtött adatok köre:
A vállalkozása neve, a vállalkozása címe, vállalkozása adószáma, telefonos elérhetősége, kapcsolattartó neve, e-mail elérhetősége.
Adatok keletkeznek, akkor is, amikor nagykereskedésünkben vásárol, hiszen a megvásárolt termékről számítógépes rendszer segítségével készítjük el a számlát Önnek, melyek dokumentumokat papír alapon is elektronikusan is megőrzünk a magyarországi jogszabályoknak megfelelően.
A számlázáskor keletkező adatok köre: fizetési mód, számla száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, a vásárolt termékek megnevezése, cikkszáma, mennyisége, vételára.
 • A begyűjtött adatok célja:
Ezen adatokra a számviteli bizonylatok (számlák, szállítólevelek) létrehozására és a megrendelésekkel kapcsolatos üzleti kommunikációk lebonyolítására van szükség.
 • Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről:
 • Az adatfeldolgozó megnevezése:
Global Payments Europe s.r.o. (Székhelye : V Olsinach 80/626, 100 00 Prága,Csehország Cégjegyzékszám: 27088936, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság Kereskedelmi Nyilvántartásának C. Részébe, iktatószám: 95419, amely Magyarországon a Global Payment Europe s.r.o. Magyarországi fióktelepén folytatja tevékenységét.)
Adatfeldolgozó címe:
Allee Corner Irodaház 4. em.
1117 Budapest Október huszonharmadika utca 8-10.
Adatfeldolgozó telefonszáma:
+36 70 7766 199
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a bankkártyás fizetés lebonyolításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontját kezeli.
 
Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
 • Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
 • Begyűjtött adatok köre:
A vállalkozása neve, a vállalkozása címe, telefonos elérhetősége, e-mail elérhetősége, esetlegesen a kapcsolattartó neve vagy más szállítással kapcsolatos egyéb információ.
 • A begyűjtött adatok célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul.
 • Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
 • Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06 1 767 8272
Az adatfeldolgozó e-mail címe: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu
Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS Hungary
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u.2.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06 29 886 670
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállítását követően egy éven át kezelheti.
 
Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
 • Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
 
 • Begyűjtött adatok köre:
A vállalkozása neve, e-mail elérhetősége.
 • A begyűjtött adatok célja:
Az adatkezelésének célja az, hogy értesüljön az esetleges nyitva tartási idő változásról, új akciókról és annak tárgyáról, az akció időtartamáról, új termék beérkezéséről.
 • Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásától annak visszavonásáig kezeli.
Csak azoknak küldünk hírlevelet, akik a hírlevélküldésnél feliratkoznak. A leiratkozásra bármikor lehetőségük van a hírlevélben található leiratkozás linken keresztül, vagy ha jelzik felénk írásban ezt az igényt az  info@hortenziaviragker.com oldalra.
 
Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés
 • Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.
 • Begyűjtött adatok köre:
Facebook.com  közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 • A begyűjtött adatok célja:
A Facebook.com oldalon oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
 • Az adatkezelés időtartama:
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról itt tájékozódhat:  https://www.facebook.com/about/privacy/ 
 
Állásjelentkezők, önéletrajzok adatkezelése
 • Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása,  az Infotv. 20§, valamint a Munkatörvénykönyve 10§.
 • Begyűjtött adatok köre:
Az állásra jelentkező önéletrajzában megadott adatai (beleértve személyes adatok -neve, elérhetőségek, születési adatok-), ezen felül korábbi szakmai pályafutása, előző munkahelyek tanulmányok, képzettségek, valamint egyéb kompetenciák.
 • A begyűjtött adatok célja:
Az állásra jelentkező képzettségének és szakmai pályafutásának megismerése a kiválasztáshoz a személyes elbeszélgetés előtt.
 • Az adatkezelés időtartama:
 Az önéletrajzokat és esetleg más dokumentumokat  csak a felvételiztetési eljárási folyamat végéig őrzünk meg, utána töröljük a pályázatokat.
 
Webáruházunk adatkezelése
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.
 
Sütik (cookie) kezelése
Ez a weboldal cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját írja le.

Mi a cookie?
A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük "cookie"-nak. Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

Hogyan törölhetők a cookie-k?
A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat. Megváltoztathatja a beállításokat, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor cookie-kat állítanak be az eszközén. Számos módja van a cookie-k kezelésének. Kérjük nézze meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról.
Ha kikapcsolja az általunk használt cookie-kat, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek.
Ha különböző eszközöket használ weboldalunk megtekintésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.) legyen biztos, hogy minden egyes böngésző azokon az eszközökön az ön cookie igényeinek megfelelően van beállítva.

Cookie-k fajtái
a) Szigorúan szükséges cookie-k - Ezek a cookie-k a weboldal használatához szükségesek, lehetővé teszik a weboldal funkcióinak igénybe vételét, például a weboldal biztonságos részeihez való hozzáférést. Ezek nélkül a kért szolgáltatásokat, nem tudjuk nyújtani.

b) Teljesítmény cookie-k – Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat. A cookie-k által gyűjtött információk általánosak és névtelenek. Csak a weboldal működésének javítására használhatók.

c) Funkció cookie-k - Ezek a cookie-k lehetővé teszik a felhasználó választásainak rögzítését (például megadott név, nyelv vagy régió) és bővített, személyre szabott funkciók használatát teszik lehetővé. Az ezen cookie-k által gyűjtött információk névtelenek is lehetnek és nem alkalmasak a más weboldalak látogatásának követésére.

d) Célzott vagy reklám cookie-k - Ezek a cookie-k a felhasználó és érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítéséhez használhatók. Ezekkel meghatározható egy reklám megjelenítési alkalmainak száma, valamint felmérhető a reklámkampányok hatékonysága. Megjegyzik egy weboldal látogatását és az információkat megosztják más szervezetekkel, például a reklám közzétevőjével. Általában a célzott vagy reklám cookie-k a weboldalt üzemeltető szervezet által nyújtott funkciókhoz kapcsolódnak.

Milyen cookie-kat használ ez a weboldal?
A személyre szabott felhasználói élmény biztosításához ez a weboldal cookie-kat használ. Ahányszor belép az oldalra, az számítógépjére cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá. A használt cookie-k listáját lásd alább:
- Felugró ablakok kezelésére használunk funkció cookie-kat, élettartama 24 hóra, 1. fél cookie-ja.
- A használt készülék típusának meghatározása használunk funkció cookie-kat, valamint a munkamenet azonosítására. Pl. PHPSESSID, ami az Ön egyedi session cookie-jának azonosításához szükséges weboldalunkon. Ezek 1. fél cookie-ja.
- A weboldal látogatottságának követésére használunk teljesítmény és reklám cookie-kat, munkamenet és állandó cookie-kat jelent, 3-ik fél cookie-ja. Pl. __utma, __utmb, __utmc, __utmz, amelyek Google Analytics cookie-k.

Jelen Jogi Nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k használatát elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is.
 
Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.
 
Jogok és jogorvoslati lehetőségek
Ön az adatkezelésről
 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/
 
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15  napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.
 
Főbb irányadó jogszabályok
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)
 
Adatkezelési tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.hortenziaviragker.com weboldalon történik az adatvédelmi tájékoztató menüpont alatt.
 
Debrecen, 2018.május 25.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosár
tartalma

Jelenleg üres a kosarad.

Elérhetőségeink
Webshop
+36309584151

Partikellék termékek (Partishop)
+36302177160
Újonnan érkezett termékek
Megtekintett
termékek

Még egyetlen terméket sem tekintettél meg.

© 2015 Hortenzia - Minden jog fenntartva